LukuExpert | Turvalisus, energiatõhusus ja kvaliteetne elukeskkond

Privaatsustingimused

Versioon 1.0
Kehtib alates 01.01.2020

Vonk Technologies austab ja väärtustab kõrgelt oma kliente, seega on teie privaatsus meile oluline. Järgnevates põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, millised on teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada.

Mõisted.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Vonk Technologies`il teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ja töötajad kelle kohta Vonk Technologies omab Isikuandmeid.

Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Vonk Technologies Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Vonk Technologies teenuseid.

Leping on Vonk Technologies ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

Veebileht ja e-lahendus on Vonk Technologies veebilehed ja rakendused millede url-id on: vonktech.com, garage.vonktech.com ja vonkev.eu.

Külastaja on isik, kes kasutab Vonk Technologies veebilehti.

Teenused on igasugused Vonk Technologies poolt pakutavad teenused.

Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Vonk Technologies Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

Müügikanalid on Vonk Technologies poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks loodud vahendid. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ning muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Tooted on Vonk Technologies erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehtedelt.
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

Üldsätted.

Vonk Technologies on juriidiline isik Vonk Technologies OÜ, registrikoodiga 14790483, asukohaga Tartu mnt 74, 10144 Tallinn.

Isikuandmeid võib Vonk Technologies töödelda:

 • vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
 • volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
 • vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Vonk Technologies töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Vonk Technologies valduses olevate Isikuandmetega.

Privaatsustingimused võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

Põhimõtted.

Vonk Technologies lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
Vonk Technologies eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

Vonk Technologies kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõustades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.

Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.

Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Vonk Technologies soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Vonk Technologies andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Vonk Technologies saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Vonk Technologies vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ja juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Vonk Technologies omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

Isikuandmete koosseis.

Vonk Technologies kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

 • Andmesubjekti poolt Vonk Technologies´ile avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, isikukood);
 • Andmesubjekti ja Vonk Technologies tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
 • Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
 • Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Vonk Technologies Vonk EV laadimisteenust kasutades);
 • Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
 • Vonk Technologies poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused.

Vonk Technologies Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

Nõusoleku alusel Töötleb Vonk Technologies isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Vonk Technologies põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

Õigustatud huvi tähendab Vonk Technologies huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Vonk Technologies Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Vonk Technologies`il on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel

Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

 • Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
 • Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Vonk Technologies kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
 • Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
 • Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
 • Teeninduse monitooring Vonk Technologies võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Vonk Technologies on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
 • Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
 • Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Vonk Technologies Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Vonk Technologies hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele.

Vonk Technologies teeb koostööd isikutega, kellele Vonk Technologies võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla paigaldus-, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

 • vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
 • Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Vonk Technologies juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

Isikuandmete töötlemise turvalisus.

Vonk Technologies säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Vonk Technologies poolt selleks kehtestatud korrale. Vonk Technologies on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Vonk Technologies tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Vonk Technologies kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

Andmesubjekti õigused.

Nõusolekuga seonduvad õigused:

Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Vonk Technologies`le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
Vonk Technologies`ile antud uudiskirja saaja nõusolekut saab tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.

Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.

Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks. Näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine.

Õiguste teostamine:

Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Vonk Technologies poole e-posti privaatsus@vonktech.com teel.

Kaebuste esitamine:

Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Vonk Technologies poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
Küpsised ja muud veebitehnoloogiad.

Vonk Technologies veebilehe kaudu on külastajatel võimalik saada informatsiooni Vonk Technologies toodete, teenuste, brändi ning tegevuste kohta, samuti võtta meiega ühendust, kandideerida meie juurde tööle ja kasutada teisi veebilehe võimalusi.

Vonk EV on Vonk Technologies OÜ elektriautode laadimissüsteemi, taristu ja laadimise e-lahenduse kaubamärk mille kaudu on külastajatel võimalik kasutada VonkTechnologies laadimisteenuseid. Lisaks saab Vonk EV e-lahendusest infot Vonk brändi ja tegevuste kohta, samuti võtta meiega ühendust.

Vonk EV e-lahenduses kasutatakse küpsiseid.

Vonk Technologies veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitseja vahendusel teie arvutisse või muusse seadmesse, millega te veebilehte külastate (telefon, tahvelarvuti vms). Küpsiseid kasutatakse eelkõige eesmärgiga tagada veebilehekülgede parem toimine ning mugavam ja isikupärasem kasutuskogemus. Näiteks jätavad küpsised meelde teie veebilehel tehtud valikud ja milliseid veebilehti te olete külastanud. Küpsised ei kogu andmeid ise teie seadmest ega salvesta isikuandmeid.

Vonk Technologies veebilehe esmakordsel külastamisel teavitatakse teid küpsiste kasutamisest. Veebilehe kasutamise jätkamisega kinnitate, et olete nõus küpsiste kasutamisega.

Teil on võimalik küpsiste kasutamine keelata, muutes oma veebilehitseja privaatsusseadeid. Võite blokeerida veebilehitsejas kõikide küpsiste kasutamise, lubada ainult teatud veebilehtede küpsiseid või lubada kõiki küpsiseid. Kui keelate küpsiste kasutamise, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi osaliselt või üldse.

Vonk Technologies veebilehel kasutatakse sessiooniküpsiseid ja püsiküpsiseid. Ajutised ehk sessiooniküpsised kustutatakse kasutaja seadmest pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised salvestuvad seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist ning säilivad kuni 2 aastat.

Vonk Technologies veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid.

Hädavajalikud küpsised, mis on vältimatult vajalikud veebilehe kasutamiseks või veebilehe teatud funktsioonide toimimiseks.

Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kui palju meie veebilehte külastatakse, kust külastajad meie veebilehel jõuavad jms. Nende abil kogutud teavet kasutame veebilehe kasutamisel tekkivate probleemide tuvastamiseks ning veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks.

Kolmandate osapoolte küpsised, mis on Vonk Technologies veebilehega seotud teatud sotsiaalmeedia kanalite (Facebook, Instagram) elemendid, mis jagavad meie veebilehele sotsiaalmeedia kanali sisu ning suudavad lugeda nende sotsiaalmeedia kanalite küpsiseid ja neid ka teie seadmesse salvestada. Nende küpsiste eesmärk võib olla sotsiaalmeedia kanalites esitatavate reklaamide isikupärastamine.

Ülevaade Vonk Technologies veebilehel kasutatavatest küpsistest.

Küpsis ja liik: Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Smily – kolmanda osapoole küpsis. Vonk Technologies veebilehe kaudu on võimalik jagada ja lugeda sisu sotsiaalmeedias ning kasutada muid sotsiaalmeedia teenuseid, mida pakuvad kolmandad osapooled. Need sotsiaalmeedia teenuste pakkujad võivad teie seadmesse salvestada küpsiseid läbi Vonk Technologies veebilehe, kui te olete nende lehekülgedele juba sisse loginud või kasutate neid läbi Vonk Technologies veebilehe.

Küpsis ja liik: Google Analytics – kolmanda osapoole küpsis. Google Analytics kasutab küpsiseid, et saada teada, millal te veebilehte esmakordselt külastasite, kui tihti te veebilehte külastate ning kui kaua te veebilehel viibite. Nende küpsiste salvestavat teavet näevad ainult Vonk Technologies ja Google asjakohased töötajad ning see teave ei sisalda konfidentsiaalset informatsiooni ega isikuandmeid. Kasutame Google Analytics küpsiseid ka meie veebilehe toimivuse jälgimiseks.

Küpsis ja liik: [AdvertCookie, ChosenSite, CountryRedirectCheckIsDone, newsletterPoppedUp, acceptedCookies, [Website]_AnonymousUserCurrency] – funktsionaalne. Need küpsised jätavad meelde kasutaja valikud ja eelistused ning teavitused, mida te olete juba näinud.

Küpsis ja liik: funktsionaalne. Need küpsised kaitsevad meie veebilehte pahavara eest.
Kolmandad osapooled.

Vonk Technologies veebileht sisaldab linke Vonk Technologies avalikele sotsiaalmeedia kanalitele ning kolmandate osapoolte veebilehtedele. Vonk Technologies ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ega turvalisuse eest, selle eest vastutavad täielikult nende veebilehtede omanikud. Kui külastate mistahes kolmandate osapoolte veebilehti või sotsiaalmeedia lehekülgi, soovitame tutvuda ka nende privaatsustingimustega.

Kui postitate sõnumeid, pilte või kommentaare Vonk Technologies avalikele sotsiaalmeedia lehekülgedele, pidage meeles, et avalikes sotsiaalmeedia kanalites olevat teavet näeb iga selle kanali kasutaja ja külastaja. Ärge jagage sotsiaalmeedias andmeid, mida te ei soovi avalikkusele teatavaks teha!

Olulised dokumendid, juhised ja korrad.

Vonk Technologies Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

 • Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
 • Isiku konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Vonk Technologies`is olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
 • Vonk Technologies organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Vonk Technologies rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

Kontaktandmed ja informatsioon.

Vonk Technologies Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
Vonk Technologies`ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil privaatsus@vonktech.com.

Muud tingimused.

Vonk Technologies`il on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Vonk Technologies Andmesubjekte oma Veebilehtedel.

Eeldame, et kui asute kasutama Vonk Technologies veebilehti, teenuseid ja tooteid, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.