LukuExpert | Turvalisus, energiatõhusus ja kvaliteetne elukeskkond

Vonk AP teenuslepingu üldtingimused

MÕISTED

Lepingus kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

 • Aktiivne Periood on ajaperiood, kui Kliendi süsteemist kogutud andmed on saadaval Thinnecti tooteportaalis
 • Aktiveerimise Kuupäev on päev, kui Kliendi konto loodi Thinnecti tooteportaalis, Vonk AP sensorid paigaldati Kliendi asukohas ja Klienti teavitati süsteemi käivitamisest
 • Ühendusviis on Vonk AP ja Kliendi asukohae vaheline andmeedastuse moodus.
 • Kontaktisik on Kliendi organisatsioonis töötav isik, kelle ülesandeks on jälgida ja kontrollida Lepingu täitmist ning informeerida Lepingu täitmisega seotud küsimustes mõlemaid Pooli.
 • Leping on Luku-Expert OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud kokkulepe, mis sätestab Vonk AP Teenuste osutamise tingimused Poolte vahel. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad üldtingimused.
 • Peakasutaja on Kliendi poolt volitatud isik, kellel on õigus muuta Kliendi andmeid Thinnecti Portaalis
 • Thinnect Portaal on keskkond Vonk AP Teenuste kasutamiseks veebi kaudu
 • Logimisperiood on ajavahemik, mille jooksul on Kliendi andmed Vonk AP süsteemis kättesaadavad
 • Sisselogimisvolitused on unikaalne kasutajanimi ja salasõna, millega kasutaja siseneb Vonk AP Portaali.
 • Teavitus e-maili aadress on Kliendi poolt määratud e-posti aadress, millele suunatakse kõik teavituse emailed
 • Ametlikud Teavitused on Lepingu alusel Poolte poolt edastatavad olulised juriidilised teatised ja korraldused, mis edastatakse teisele Poolele tähitud kirjana Lepingus sätestatud aadressil. Ametliku teavitused loetakse edastatuks viienda tööpäeva möödumisel pärast tähitud kirja väljasaatmist.
 • Klient on juriidiline isik, kes on sõlminud Luku-Expert OÜ-ga Lepingu Vonk AP Teenuste kasutamiseks.
 • Kliendi Asukoht on Kliendi tegutsemiskoht, kuhu on paigaldatud Vonk AP sensorid ja mis on ühendatud Thinnecti Portaaliga Vonk AP pöörduspunkti kaudu
 • Teenuse Saadavus on osa ajast, mille vältel on teenus klientidele ühe kuu jooksul kättesaadav, väljendatuna protsendina koguajast.
 • Service Level Agreement (SLA) parameetrid määratlevad Vonk AP süsteemi teenustaseme
 • Päringuvorm on standardne vorm Thinnecti Portaalis, mille kaudu Kasutajad saavad edastada päringuid Vonk AP klienditoele, et saada kiiret ja sujuvat tuge.
 • Süsteemi Hooldusaeg on regulaarne süsteemi hooldus- ja uuendusaeg, millega võib kaasneda Vonk AP Teenuste osutamise ajutine katkestus.
 • Luku-Expert OÜ ja Klienti on eraldi ja koos nimetatud vastavalt Pool ja Pooled
 • Vonk AP Pöörduspunkt on eriotstarbeline riistvara ja tarkvara, mida kasutatakse Kliendi asukoha ühendamiseks Vonk AP Portaaliga
 • Vonk AP teenused on Vonk AP toote teenused ning Vonk AP võrgu halduse teenused, mida pakutakse Kliendile Kliendi võrgu ja lahenduse halduseks Kliendi asukohas
 • Thinnected märge seadmel tähendab, et seadmes kasutatakse Thinnect tarkvara
Laadi üldtingimused alla

1.      Vonk AP TEENUSED

1.     Vonk AP pakub Kliendile järgmiseid teenuseid:
1.1  Andmete kogumine vastavalt Kliendi soovidele Vonk AP sensorite abil Kliendi asukohas või asukohtades
1.1.1       Kogutud andmete salvestamine Thinnecti Portaalis
1.1.2       Kogutud andmete visualiseerimine Thinnecti Portaalis, kui vastav teenus on Kliendi poolt tellitud
1.1.3       Kogutud andmete kommunikeerimine Kliendi või kolmanda osapoole süsteemi läbi API
1.1.4       Sensorite diagnostika-andmete kogumine ja visualiseerimine

1.2  Läbi Vonk AP pöörduspunkti Vonk AP võrguhalduse lahenduse külge ühendatud sensoritest moodustunud võrgu haldus, mis sisaldab
1.2.1       Üksikute võrgusõlmede haldust
1.2.2       Üksikute võrgusõlmede tarkvara uuendusi, tagamaks nende tööd
1.2.3       Võrgu topoloogia haldust
1.2.4       Võrgu koormuse hajutamist erinevate rakenduste vahel

2.      TEENUSED JA KLIENDITUGI

2.1  Thinnect Portaal, Vonk AP sensorid ja Vonk AP pöörduspunktid ning nendega seonduvad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Thinnectile ning Lepinguga antakse Kliendile nende kasutamise õigus Lepingus ning Üldtingimustes sätestatud tingimustel.

2.2  Thinnect Portaali kasutamiseks määrab Klient esmalt Peakasutaja, kes vastutab Kliendi Asukoha parameetrite sisestamise ja Kasutajate kontode loomise, täiendamise ja sulgemise eest. Peakasutaja peab informeerima Kasutajaid neil lasuvast kohustusest hoida neile antud Sisselogimisvolitused kolmandate isikute eest saladuses. Kui Sisselogimisvolitused on saanud või võivad olla saanud teatavaks kolmandatele isikutele, on Peakasutaja kohustatud blokeerima antud Kasutaja õiguse kasutada Thinnect Portaali.

2.3  Vonk AP teenuse kvaliteet:
·       Vonk AP pakub Vonk AP Teenuseid 1 Taseme Klientidele Service Level Agreement (SLA) tasemel 1.
·       Vonk AP pakub Vonk AP Teenuseid 2 Taseme Klientidele Service Level Agreement (SLA) tasemel 2.

SLA tase 1
·       Teenuse Saadavus: 99.5%
·       Päringutele vastamise aeg: üks tööpäev
·       Käskude ja andmete kommunikeerimise aeg < 60 min

SLA tase 2
·       SLA Teenuse Saadavus: 99%
·       Päringutele vastamise aeg: viis tööpäeva
·       Käskude ja andmete kommunikeerimise aeg < 90 min
·       Kirjeldatud SLA tingimused ei kehti Süsteemi Hooldusaja korral.

Teenuse kvaliteedi vähenemist või selle ajutist mittekättesaadavust Süsteemi Hooldusaja vältel ei loeta SLA rikkumiseks.

2.4  Vonk AP klienditugi:

2.4.1       vastab Kasutajate päringutele äripäeviti vahemikus 9.00 kuni 17.00. Päringutele vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui pöördumisele järgneva tööpäeva jooksul;

2.4.2       menetleb esmajärjekorras päringuid, mis on saadetud Kasutaja poolt Päringuvormiga Thinnect Portaalist. Päringuvormi kasutamine tagab info turvalise ja kiire liikumise ning pöörduja volituste tuvastamise;

2.5  Kõrgel tasemel teenuste tagamiseks arendab ja täiendab Thinnect Portaali regulaarselt

3.     POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1  Kliendil on õigus:
3.1.1       kasutada Vonk AP Teenuseid ja Thinnect Portaali kooskõlas Lepingu tingimustega;
3.1.2       viidata LukuExpertile kui oma teenusepakkujale;
3.1.3       saada Vonk APlt Lepinguga seonduvat teavet vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

3.2  Klient on kohustatud:
3.2.1       Täitma Lepingut ja selle lahutamatuks osaks olevaid Üldtingimusi
3.2.2       tasuma õigeaegselt Vonk AP poolt esitatud arved ning vajadusel tähtaegselt tasumata arvete sissenõudmisega seotud kulutused

3.3  LukuExpertil on õigus:
3.3.1       viidata Kliendile kui Vonk AP Teenuste kasutajale;
3.3.2       määrata või üle anda teenuste eest mitteõigeaegsest tasumisest tulenevad nõuded Kliendi vastu kolmandatele osapooltele ja/või volitada kolmandaid osapooli võlgnevuste sissenõudmiseks; nõuda Klienti tähtaegselt tasumata arvetest tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulutuste hüvitamist;
3.3.3       määrata või üle anda Üldtingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi osaliselt või täies mahus LukuExperti poolt valitud kolmandale osapoolele.

3.4   LukuExpert on kohustatud:
3.4.1       täitma lepingut ja osutama kokkulepitud Vonk AP Teenuseid;
3.4.2       andma Kliendile tema soovi korral teavet Vonk AP poolt osutatavate või vahendatavate teenuste, Lepingu tingimuste ning esitatud arvete ja teatiste kohta;

3.5  LukuExpert ei vastuta kahjude eest, mis võivad Kliendil tekkida seoses Vonk AP teenuse kasutamise peatamise või lõpetamisega vastavalt Üldtingimuste punktile 5.1 ja 5.2 .

3.6  Poolte vastutus.
3.6.1       Pooled ei vastuta teisele Poolele tekkinud kaudsete või tegevuse tulemusest johtuvate kahjude eest, mis võivad muuhulgas seisneda saamata jäänud tulus, katkenud äritegevuses, kasumi vähenemises või muudes sarnastes asjaoludes, välja arvatud juhul, kui kahju põhjuseks on Poole tahtlik või raskest hooletusest lepingutingimuste rikkumine.

4.     ARVELDAMINE

4.1  Vonk AP arveldusperioodiks on kuu, mille kohta LukuExpert esitab Klinedile arve vastavalt Lepingus fikseeritud hindadele ja kasutatavatele Vonk AP Teenustele

4.2  Tasu arvestatakse alates Aktiveerimise Kuupäevast

4.3  Arve tuleb tasuda vähemalt 7 (seitsme) päeva jooksul alates arvel märgitud väljastamise kuupäevast.

4.4  Maksete mittetähtaegsel tasumisel arvestatakse Vonk AP poolt viivist arvele märgitud maksetähtajale järgnevast kuupäevast 0,05% võlasummast iga viivitatud päeva eest. Tasumata arvete sissenõudmisega seotud kulutused kannab Klient.

  5.      VONK AP TEENUSTE OSUTAMISE PEATAMINE

5.1  Kliendil on õigus taotleda perioodilist Vonk AP Teenuste peatamist kuni 2 (kaheks) järjestikuseks kuuks, teatades sellest kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Taotlus lepingu perioodiliseks peatamiseks rahuldatakse, kui Klient on täitnud kõiki lepingulisi kohustusi ja ei oma võlgnevusi Vonk AP Teenuste osas.

5.2  LukuExpert võib peatada Kliendile teenuste osutamise, kui:
5.2.1       Kliendi poolt tasumisele kuuluv rahasumma ei ole laekunud LukuExperti arveldusarvele 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Arvele märgitud maksetähtpäeva;
5.2.2       Klient on Lepingu sõlmimisel või Lepingu kehtivuse vältel esitanud ebaõigeid andmeid;
5.2.3       Klient rikub oluliselt Lepingu tingimusi;
5.2.4       peatamise õigus tuleneb õigusaktidest.

5.3  Lepingu peatamise ja taasavamise kord.
5.3.1       Vonk AP teatab Kliendile enne Vonk AP Teenuste osutamise peatamist selle tinginud asjaoludest kirjalikult Kliendi Kontaktisikule.
5.3.2       Vonk AP Teenuste taaskäivitamiseks peab Klient tasuma taasavamistasu ning võimalikud vanad võlad, viivised ning, võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulutused.

5.4  Lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel.
5.4.1       Klient ja LukuExpert võivad Lepingu lõpetada ühepoolselt mistahes põhjustel, edastades sellekohase Ametliku Teavituse teisele Poolele kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.
5.4.2       Pooled võivad Lepingu lõpetada igal ajal sellekohase kokkuleppe saavutamisel. Antud kokkulepe Lepingu lõpetamise osas peab olema sõlmitud kirjalikult ja Poolte poolt allkirjastatud.

5.5  LukuExpert võib Lepingu etteteatamiseta üles öelda, sellest Klienti teavitades, kui:
5.5.1       teenuste osutamine osutub võimatuks vastavalt punktide 5.2.2 – 5.2.4 alusel
5.5.2       teenuste osutamine osutub võimatuks Vääramatu Jõu tõttu;
5.5.3       Klient ei ole pärast kirjalikku meeldetuletust arvet tasunud 45 (neljakümne viie) kalendripäeva jooksul arvates arvel märgitud tähtajast;

5.6  LukuExpertil on õigus lõpetada mõne konkreetse teenuse osutamine Kliendile, teatades sellest Kliendile kirjalikult vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette, kui teenuste osutamine on takistatud LukuExpertist mittetuleneval või muul mõjuval põhjusel.

5.7  Kui Klient soovib pärast Lepingu lõpetamist Üldtingimuste punkt 5.5 alusel taasalustada koostööd LukuExpertiga, peab ta eelnevalt kustutama LukuExperti ees oleva võla (vajadusel viivise ning sissenõude kulutused) ning tasuma aktiveerimistasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

5.8  Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustustest tasuda LukuExperti poolt Lepingu alusel juba osutatud teenuste eest.

6.     VÄÄRAMATU JÕUD

6.1  Pooled ei vastuta kohustuste täitmatajätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud. Vääramatu jõu all mõistavad Pooled ettenägematut sündmust või Lepingu täitmist takistavat asjaolu, mille üle Pooltel puudub kontroll, s.t. mida nad ei saanud mõjutada ning millist asjaolu ei saanud Pooled mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ette näha näiteks (edaspidi Vääramatu Jõud): õigusaktide muutumine; sõjaseisukord, streik, töösulg, ülestõus, blokaad; tulekahju, plahvatus; loodusõnnetused või erakorralised ilmastikuolud, sh tugev vihma- või lumesadu, torm, äike, pakane jms; elektrienergia või transmissiooni katkestused, sidekaablite ja –seadmete füüsilised rikkumised kolmandate isikute poolt, rikked kolmandatele isikutele kuuluvates sidevõrkudes või sideliinides või muud sidehäireid põhjustavad asjaolud; pahatahtlikud rünnakud Kliendi, LukuExperti, Äripartnerite internetiteenuse pakkujate infrastruktuuri vastu; muud Pooltest sõltumatud asjaolud, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks ning mis muudavad võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.

2.2  Eespoolnimetatud asjaoludest tingitud hilinemised või vead LukuExpert poolt oma Lepingujärgsete ülesannete täitmiseks tellitud allhangetes loetakse samuti Vääramatuks Jõuks.

6.3  Kui Vääramatu Jõu tulemusena on Poole võime Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ainult osaliselt mõjutatud, vastutab Pool nende kohustuste täitmise eest, mille täitmist Vääramatu Jõud ei takistanud.

6.4  Vääramatu Jõu ilmingu esinemine ei vabasta Pooli kohustusest võtta tarvitusele kõikvõimalikud abinõud oma Lepingujärgsete kohustuste mittetäitmisega tekitatava kahju vältimiseks või vähendamiseks. Vääramatu Jõu ilmingu korral kohustuvad Pooled jätkama oma Lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui Vääramatu Jõu ilmingud on kõrvaldatud.

6.5  Pool, kes ei täida oma Lepingujärgseid kohustusi Vääramatu Jõu ilmingu tõttu, peab sellest asjaolust ja selle mõjust tema võimele kohustust täita teatama teisele Poolele viivitamata pärast seda, kui ta sai sellisest ilmingust teada või pidi sellest teada saama.

6.6  Juhul, kui Vääramatu Jõu ilming, mis ei võimalda Poole Lepinguliste kohustuste täitmist, kesta rohkem kui 180 (sada kaheksakümmend) päeva, siis on kummalgi Poolel õigus Leping lõpetada, ilma et kummalgi Pooltest oleks õigus nõuda kahjude hüvitamist.

7.     LÕPPSÄTTED

7.1  Pooled kohustuvad täitma oma Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, vajaliku hoolsusega, mõistlikult, heas usus ning arvestades väljakujunenud tavasid ja praktikat.

7.2  Poolte ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine, ja omandivormi muutumine ei ole aluseks Lepingu muutmiseks või ennetähtaegseks lõpetamiseks.

7.3  Kui mõni Lepingu tingimus osutub tulevikus täielikult või osaliselt kehtetuks või mittetäidetavaks, jääb Leping muus osas kehtivaks.

7.4  Lepingu ja/või Üldtingimuste muutmise kord
7.4.1       Pool, kes soovib muuta Lepingut, esitab sellekohase Ametliku Teavituse kirjalikult teisele Poolele. Teine Pool on kohustatud vastama Lepingu muutmise ettepanekule kirjalikult 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul, arvates sellise ettepaneku saamisest. Kui teine Pool ei vasta antud ajavahemiku jooksul, loetakse ta nõustunuks kõnealuse muutusega.
7.4.2       LukuExpertil on õigus muuta ning täiendada Üldtingimusi. Muudatustest teavitatakse e-posti või posti teel vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne muudatuste kehtima hakkamist, välja arvatud, kui muudatused tulenevad:
·                riigiameti õiguslikest nõuetest või jõustunud kohtuotsustest.
·                teatud valdkonna või Vonk AP Teenuste või Toodete tehnilisest või sisulisest arengust;
·                Klientidele Vonk AP Teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest
·                vajadusest täpsustada Vonk AP teenuse osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid;
7.4.3       Kui Klient ei ole nõus Üldtingimuste muudatustega, peab ta saatma vastava Ametliku Teavituse Vonk APle . Kliendil on sellisel juhul õigus Leping lõpetada alates eelmainitud muudatuste kehtimise ajast, kusjuures Kliendil ei ole sellise Lepingu lõpetamise juhul õigust nõuda Vonk APlt mistahes kahjude hüvitamist ja/või rakendada Vonk AP suhtes mistahes muid õiguskatisevahendeid.
7.4.4       Kui Klient ei kasuta õigust Lepingut üles öelda, loetakse, et ta on Üldtingimustes tehtud muudatused aktsepteerinud ja tal ei ole Vonk APle muudatustest tulenevaid pretensioone. Uued Üldtingimused muutuvad Lepingu lahutumatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikuks alates nende jõustumise kuupäevast.

7.5  Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning headest kommetest ja tavadest.

7.6  Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada läbirääkimiste teel. Kui probleemi ei ole võimalik koheselt lahendada, on Kliendil õigus esitada LukuExpertile kirjalik pretensioon, mille LukuExpert esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul läbi vaatab ning oma otsusest Klienti vastavalt tema soovile kas suuliselt, kirjalikult posti või e-posti teel teavitab. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Töö keel on eesti keel.

7.7  Kliendi või tema volitatud esindaja allkiri lepingul kinnitab, et:
7.7.1       Klient on tutvunud ning nõustub Lepingu ja Üldtingimustega ning kohustub neid täitma;
7.7.2       Klient on esitanud enda kohta tõesed andmed, Klient on järginud kõiki reegleid, protseduure ja kooskõlastusi, mis on ette nähtud Lepingus toodud kohustuste võtmiseks ning Kliendil on Lepingu sõlmimiseks kõik õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud õigused ja volitused;
7.7.3       Klient on andnud LukuExpertile nõusoleku töödelda andmeid, mis on loodud Kliendi Asukohta piagutatud seadmete poolt Vonk AP teenuse osutamise käigus. LukuExpert ja tema partnerid töötlevad Vonk AP teenuste osutamise käigus kogutud andmeid muuhulgas tootearenduse eesmärgil, pakkumaks Kliendile paremaid tooteid.

7.8  Kliendil on õigus enne Lepingu sõlmimist või Lepingu muudatuse jõustumist teavitada LukuExperti asjaolust, et ta ei ole nõus enda andmete töötlemisega. Kliendil on õigus ka oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest LukuExperti kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis.

7.9  Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Kui Üldtingimuste inglise- ja muukeelsed tekstid on mitmeti mõistetavad, siis lähtutakse inglisekeelsest tekstist.

7.10  Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, loetakse Leping sõlmituks tähtajatult.

7.11   Üldtingimused jõustuvad, kui Klient hakkab kasutama Thinnected seadmeid.

Laadi üldtingimused alla